Profilowanie podłoża to bardzo istotny etap prac wykonywanych m.in. podczas budowy dróg. Umożliwia ono zachowanie odpowiednich spadków poziomych i pionowych, co jest kluczowe dla późniejszego odwadniania nawierzchni. Wraz z zagęszczaniem gruntu pozwala również pozbyć się nadmiaru powietrza i wody z podłoża, a to z kolei chroni przed pękaniem nawierzchni podczas mrozów. Do profilowania podłoża wykorzystuje się najczęściej równiarki drogowe, które mogą być wspomagane przez inne maszyny oraz ręczne urządzenia.

Przygotowanie do profilowania podłoża

Przed rozpoczęciem profilowania podłoża konieczne jest oczyszczenie gruntu z wszelkich zanieczyszczeń, które mogłyby utrudniać pracę maszyny. Należy również usunąć warstwę błota i zbyt zawilgoconej gleby. Trzeba też sprawdzić, czy podłoże przeznaczone do obróbki spełnia wszystkie założenia projektowe. Istotne jest upewnienie się, że rzędne terenu przed profilowaniem są wyższe niż planowane rzędne podłoża o minimum 5 cm. Jeśli ten warunek nie został spełniony, może być konieczne dowiezienie gruntu. Profilowanie podłoża przy pomocy równiarki wykonuje się bezpośrednio przed położeniem nawierzchni. Wcześniejsze rozpoczęcie prac jest możliwe jedynie przy odpowiednich warunkach pogodowych, po uzyskaniu zgody inspektora nadzoru.

Praca równiarka drogową

Równiarka drogowa ścina wierzchnią warstwę gruntu i rozkłada urobek po obrabianej powierzchni z zachowaniem spadków. Podczas prac trzeba pilnować równomiernego rozściełania materiału i jego wyrównania w profilu podłużnym oraz poprzecznym. Nie powinny przy tym powstawać uskoki czy wały gruntu, a jeśli się pojawią, należy usunąć je ręcznie lub maszynowo. Przebieg robót trzeba monitorować przez cały czas, a po jego zakończeniu konieczne jest przeprowadzenie inspekcji. Szczególną uwagę należy zwrócić na zachowanie spadków poprzecznych, gdyż są one istotne dla prawidłowego odwodnienia.