Maszyny budowlane zaliczają się do środków trwałych i jako takie podlegają remontom i modernizacjom. Jakie różnice zachodzą pomiędzy tymi dwoma rodzajami działań i od czego zależą?

remont maszyny budowalnej

Remont czy modernizacja środka trwałego

Przyczyna, dla której wybór pomiędzy remontem a modernizacją maszyny budowlanej jest kwestią istotną, to fakt, że wydatki poniesione w związku z nimi inaczej kwalifikują się do kosztów. Oznacza to, że w zależności od podjęcia jednego lub drugiego działania dany wydatek będzie podlegał zaliczeniu pośredniemu lub bezpośredniemu do kosztów uzyskania przychodu; zostanie też inaczej ujęty w ewidencji.

Według art. 3 pkt 8 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. o prawie budowlanym remont polega na odtworzeniu stanu pierwotnego danego obiektu, przy czym wykonywane na nim prace nie zaliczają się do bieżącej konserwacji, a zastosowane środki i materiały mogą być inne niż te, które wykorzystano w stanie pierwotnym obiektu. W praktyce oznacza to, że remont maszyny budowlanej to każde działanie, którego celem jest odtworzenie jej wartości użytkowej, o ile nie zmienia ono jej charakteru ani nie wpływa na rodzaj wykonywanych przez nią zadań.

Z kolei zgodnie z art. 22g ust. 17 Ustawy o PIT modernizacja środka trwałego ma miejsce w momencie jego rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub przebudowy, na którą poniesiono wydatki o sumie przekraczającej 10.000 zł w danym roku podatkowym, przy czym wydatki te wpływają na wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środka trwałego do użytkowania (mierzonej jego zdolnością wytwórczą, okresem użytkowania, jakością efektów uzyskiwanych po dokonaniu modernizacji oraz kosztami jego eksploatacji). Modernizacją będzie każdego rodzaju unowocześnienie lub ulepszenie maszyny, wskutek którego nastąpi zwiększenie jej wartości użytkowej poprzez zmianę jej charakteru lub adaptację do nowych funkcji.

Podsumowując: prace wykonane bez zmiany pierwotnego stanu maszyny określane są jako jej remont. Z kolei działania wywołujące jej zmianę – np. poprzez unowocześnienie lub poszerzenie zakresu zadań – określane będą jako modernizacja.